Skulefritidsordning (SFO)

Informasjon om foreldrebetaling barnehage og SFO i samband med Covid-19

Ved gjenopning av barnehagar i frå 20. april og 1. – 4.trinn i skulen og SFO i frå 27.april, gjeld ordinære reglar om foreldrebetaling, uavhengig av tal timar tilbodet omfattar. Dette gjeld og for foreldre av barn som mottar omsorgstilbod på SFO etter skuletid, og som ikkje hadde avtale om SFO-plass før Covid-19. Ved overgang frå omsorgsstilbod til SFO for denne gruppa, må det meldast frå til skulen kva plasstilbod de ønskjer i SFO.

  • Foreldre kan søkje om moderasjon i foreldrebetalinga i barnehage på ordinær måte.   
  • Foreldre som held barna heime utan helsegrunner, må betale eller seie opp plassen.

Hovudregelen er at barnehagar og SFO skal gi eit tilbod på same måte som før, men kan ha kortare eller fleksible opningstider om det er naudsynt for å ivareta krava til smittevern. Det betyr at dei som til dømes har avtale om full plass, skal betale avtalt pris for full plass, uavhengig av tal timar tilbodet omfattar. Tilsvarande gjeld for redusert plass. Barnehagar og SFO som har kortare opningstid, må fortsatt sørge for tilbod til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og med særlege behov.

Inntil vidare, har skulane i Sveio teke avgjerd om å gi tilbod i SFO som før 12.mars.

Skal du søkja om plass i SFO?

For tilbod i skuleåret må du følgja brukarmanual og søkja plass på skole.visma.com/sveio Gå til brukarmanual (PDF, 599 kB (PDF, 609 kB))

Søknadsfristen er 15.mars.

Kommunestyret vedtok 11.12.2017 nye vedtekter for  SFO. Det ordinære tilbodet i SFO blei då redusert med ein innbetaling pr. år, og for ein full plass i skuleåret blei kostnaden såleis redusert med nær 3000 kr.

Det vil elles bli gitt tilbod i feriar som haustferie, vinterferie, samt ei veke etter skuleslutt og ei veke før skulestart. Prisen for ferietilbod blei sterkt redusert med dei nye vedtektene. Alle skulane kan ha ferietilbod om det er nok påmeldte barn.

Samanlikna med andre kommunar, er elevgrunnlaget ved alle skulane våre stort nok til at det skal vera muleg å ha ei SFO-ordning ved kvar skule. Framleis vil det vera slik at tilbodet berre kan gis om det er nok påmeldte barn.

SFO Sveio skule 2021 og 2022. Infoskriv til føresette. (PDF, 701 kB)

Vedtekter for kommunale SFO-tilbud (PDF, 160 kB)

Betalingssatsar SFO (PDF, 191 kB)

Kvalitetsplan for SFO (PDF, 952 kB)

Kontaktinfo

SFO Sveio skule:
SFO-leiar Bente Anita Johansen, 
tlf. 53 74 83 07
mobil: 90 76 60 26

 
SFO Auklandshamn skule:
rektor tlf. 53 74 83 60
personalrom tlf. 53 74 83 61
arbeidsrom tlf. 53 74 83 62

 

SFO Vikse skule:
rektor Solveig Skattkjær
tlf. 53 74 83 70


SFO-leiar
Ellen Johannessen,
tlf. SFO 907 69 086

SFO Valestrand oppvekstsenter
rektor Arve Myklebust
tlf: 53 74 83 80
mob.: 97 47 93 93

SFO Førde skule
rektor Solveig Røynstrand
mobil: 990 99 654