Kreftkoordinator

Mange personar blir ramma av kreftsjukdom eller kjenner nokon som har kreft. Å få ein kreftdiagnose påverkar både dei som bli ramma og dei rundt. Dette aukar behovet for tilgjengelege, tilrettelagte og koordinerte tilbod i kommunen.

Kva er ein kreftkoordinator

Ein kreftkoordinator

  • er til hjelp for å koordinere og tilretteleggje kvardagen for kreftsjuke og pårørande på en best mogleg måte.
  • er ansvarleg for å samordne tilbod og tenester rundt kreftpasientane i kommunen.
  • skal være lett tilgjengeleg for pasientar og pårørande.
  • skal bidra til gode rutinar og system for kreftomsorg i kommunen.

Kreftkoordinator har samarbeid med andre faggrupper i kommunen, som til dømes heimetenesta,legekontor, helsestasjon og psykisk helse, og kan henvise deg vidare for aktuelle behov/problemstilling.

Gå til film om kreftkoordinator på youtube

Kontaktinfo

Solveig Leonora Gravelsæter
Sjukepleiar
Telefon 903 62 208

Solveig kan treffast i vekedagar mellom 08-15