Overgang barnehage, skule og SFO

Hallo! Adjø! er eit prosjekt over 4,5 år (2021-2025) som skal bidra til å sikra overgangane mellom barnehage, skule og SFO i Sveio kommune.

Overgangen mellom barnehage og skule/SFO skal opplevast best mogleg for alle barn, både med omsyn til relasjonar, fysiske omgjevnadar og innhald.

Overgangen mellom barnehage og skule/SFO skal gjera barna førebudde på skulestart og gir dei  livsmeistring ved at dei får øva seg på praktiske, kjenslemessige og sosiale dugleikar.

Teikning av sommarfuglar - Klikk for stort bileteSommarfuglteikning

Mål:

Å utvikla eit nytt heilskapleg system for overgangen mellom barnehage og skule som kjem alle barna til gode.

Dette betyr i praksis at

  • Barnet opplev samanheng frå barnehagen til skule og SFO
  • Barna får ta med seg interessene sine og ha nytte av den dugleiken dei tileigna seg i barnehagen i møtet med skulen og SFO
  • Barna kjenner seg trygge i overgangen og opplev skule og SFO som ein god plass å vera
  • Barnet opplev å verta inkludert
  • Barnet opplev å bli møtt ut frå eigne føresetnadar og behov slik at det kan læra og utvikla seg i takt med seg sjølv
  • Barnet får færre stressbelastningar, mindre opplevd stress
  • Barn og foreldre opplev flyt på informasjon i overgangen
  • Barnet utviklar seg fagleg, sosial og emosjonelt
  • Barna sjølve og dei føresette får ei sentral rolle med reell medverknad i arbeidet med overgangen barnehage-skule/SFO

Artikkelliste

Kontakt

Brynhild Herheim
Prosjektleiar Hallo! Adjø!

Kart