Salsløyve

Sal av alkoholhaldig drikk med høgare alkoholinnhald enn 4,7 volumprosent kan berre gjerast av Vinmonopolet.

Den som vil selje alkoholhaldig drikk t.o.m 4,7 volumprosent kan berre gjere dette når det ligg føre kommunalt løyve.  Løyve gjeld for eit bestemt lokale og for ei bestemt type verksemd.  Salsløyve kan ikkje gjelde for same lokale som det går føre seg skjenking.

Sal og utlevering av drikk som nemnt over kan ikkje skje på sun- og heilagdagar, 1. og 17. mai, som er vedteke ved lov. I Sveio kommune er det heller ikkje lov til å selje alkohol på røystedagane for stortingsval, fylkestingval, kommunestyreval og folkeavrøysting, jf. dei alkoholpolitiske retningslinene (PDF, 867 kB), som er del 2 av Ruspolitisk handlingsplan for Sveio kommune.

Krav til dokumentasjon
Den som søkjer løyve skal dokumentere selskapet ved firmaattest. Det skal leggjast fram dokumentasjon på at styrar og stedfortredar er tilsett på salsstaden og at desse har kunnskapsprøven i alkohollova(for sal). Vidare skal det leggast fram målsette teikningar av salsstaden, og det må utarbeidast internkontroll etter alkohollova. Du finn ei lenkje til Helsedirektoratet sin guide til ein god internkontroll etter alkoholloven til høgre.

Saksbehandlar i kommunen hentar inn uttale frå politi og sosialtenesta. Det kan og hentast uttale frå skatte- og avgiftsmyndigheiter. 

Gebyr
I medhald av alkohollova sin § 7-1 skal det betalast gebyr pr. liter seld vare. Kor mykje gebyret er på står i alkoholforskrifta § 6-2. Gebyr blir berekna og betalt på førehand og så avrekna etter endeleg salstal når året er omme ut rå innlever omsetningsoppgåve. Frist for innsending av omsetnadsoppgåve er 15. mars.

Heimel
Lov om omsetning av alkoholhaldig drikk m.v. av juni 1989 nr. 27 med endringar, siste endringar tok til å gjelde frå 1. juli 2005, samt forskrifter. 

Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk som inneheld høgst 4,7 volumprosent alkohol blir avgjort av kommunestyret.  Fylkesmannen er klagenemnd. 

Behandlingstid og søknadsfrist
Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol / alminnelege, faste skjenkeløyve blir avgjort av kommunestyret. Før behandling i kommunestyret skal søknaden via dei underordna folkevalde organa i kommunen, nærmare bestemt hovudutval for helse og omsorg (HHO) og formannskapet. I løpet av året er det seks slike møteseriar, kor HHO først har møte, deretter formannskapet og så kommunestyret. Før behandling i HHO må administrasjonen førebu saka, og sakene blir sende til HHO ti dagar før deira møte, slik at politikarane skal ha tid til å setta seg inn i dei. Dermed vil behandlingstid vil variere etter kva tid møteserien er sett opp.

For at administrasjonen skal kunna få førebudd søknadar til behandling i nærmaste møteserie etter at søknad har blitt send inn, må søknaden vera kommunen i hende seinast tre veker før kommande møte i HHO. Kjem søknad inn på eit seinare tidspunkt enn dette, vil søknaden først bli behandla i neste møteserie. Oversikt over møta til HHO finst i møteplanen.

I siste halvdel av 2020 skal det gjennomførast tre møteseriar, som startar med møte i HHO 24. august, 12. oktober og 10. november. Dette betyr at dei kommande søknadsfristane er som følger:

  • 13. juli 2020
  • 21. september 2020
  • 20. oktober 2020

Ein finn søknadsskjema på kommunen sine heimesider eller ein kan ta kontakt med Servicekontoret, tlf. 53 74 80 00.

Kontaktinfo

Sveio kommune
Postboks 40
5559 Sveio
Besøksadresse: Sveiogata 70

E-post: postmottak@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 80 00

Opningstid servicekontor:
Mån.–fre. 0830-1300
Opningstid generelt.
Mån.-fre. 0800-1530
 

Kart