Skule

I Sveio har me ein kombinert barne- og ungdomsskule, eit oppvekstsenter og tre reine barneskular. I tillegg har Sveio kommune vaksenopplæring for vaksne.
 
4 av skulane har SFO ordning. 

Innskriving av nye elevar i grunnskulen

Alle born i Sveio som skal starta i skulen påfølgjande år, vil få brev frå den aktuelle skulen dei soknar til (nærskulen). I brevet vil eit innskrivingsskjema vera vedlagt.

Skjemaet som blir sendt ut, kan også lastast ned frå nettsidene til skulen si heimeside eller ved å kontakta skulen direkte.

Det kan godkjennast utsett skulestart med eitt år etter søknad frå foreldra/dei føresette. Likeeins er det høve til å søkja om framskoten skulestart dersom barnet fyller 5 år innan 1.april påfylgjande år. Avgjerd om utsett eller framskoten skulestart skal takast etter sakkunnig vurdering av PPT. Søknaden skal sendast den aktuelle skulen . Søknadsfrist for begge delar: 1.januar.

I følgje opplæringslova § 8-1, andre ledd, er det høve til å søkja om skulegang ved ein annan skule enn den eleven soknar til. Rektor ved skulen eller skulekontoret vil kunne gi nærare informasjon om saksgang.

Velkommen til Sveioskulen!

Skulestart

Kva dato skulen skal starta, finn du ved å klikka inn på skuleruta . Skulestart hos oss er mellom den 15. og 20. august. Skulane våre startar og endar  til litt ulike tider, dette grunna skuleskyssen som blir koordinert for heile kommunen.

 

Ofte stilte spørsmål

Overgangsskjema barnehage, skule og SFO
Plan for overgangen mellom barnehage, skule og SFO 2023
Søk om permisjon for elev

Klikk på lenkja under for å søkja om elevpermisjon:

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole

På Visma Flyt Skole kan føresette lesa vurderingar, karakterer, fråver og meldingar om barnet sitt. Føresette skal også bruke Visma Flyt Skole til å søkje om elevfri/ permisjonar utanom ting som sjukefråver, tannlege, legetimar og gravferd. Desse tingene skal registrerast i appen Visma Min Skole Foresatt.

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole Brukarmanual for føresette.pdf

Last ned appen Min skole ved å klikke på lenkja under:

Min Skole-app for føresette - Visma Flyt Skole

Min Skole app brukarmanual for føresette.pdf (PDF, 2 MB)

Bestille skulemjølk eller skulefrukt

Her kan du bestille skulemjølk for barnet ditt: Skolelyst

Her kan du bestille skulefrukt for barnet ditt: Skolefrukt – Skolefrukt for elever i grunnskolen

Søk om skyss grunna særleg trafikkfarleg skuleveg

Denne søknaden gjeld for dei som har særleg vanskeleg eller farleg skuleveg som bur mindre enn 4 kilometer frå skulen (2 kilometer for 1.klassingar).

Søknad om kommunal skyss for grunnskulen - Sveio kommune

 

 

Retten til eit trygt og godt skulemiljø

Frå 1. august 2017 er det vedtatt nytt regelverk om skulemiljø. Alle elevar har rett til å ha det trygt og godt på skulen og om eleven blir mobba eller krenka, skal skulen reagera straks.

Det er lovfesta nulltoleranse mot mobbing og tydelege krav til kva skulen skal gjera når ein elev ikkje har det godt i skulekvardagen. Om skulen ikkje reagerer snart eller gjer nok, kan elev og føresette kontakta Fylkesmannen som har fått endra oppgåver i forhold til skulemiljøet til elevane.

I det nye regelverket går det fram at skulane skal informera elevar og foreldre om rettane i opplæringslova § 9A. Skulane skal og informera om aktivitetsplikta og rolla til Fylkesmannen i denne type saker.

Ein kan kontakte Statsforvaltaren på telefon eller mail, eller ein kan skrive brev til:

Statsforvaltaren i Vestland
Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger

Telefon: 57 64 30 00
For E-post, gå inn på: Statsforvaltaren i Vestland si kontaktside

Du får meir informasjon om det nye regelverket i lenkene under:

Utdanningsdirektoratet: Kva skal skulen gjera?

Informasjon frå Fylkesmannen i Vestland

Nettsida Null mobbing

Språk-, lese- og skriveplan for Sveio

Sveio kommunestyre vedtok 1. oktober 2018 ein ny språk-, lese- og skriveplan for barnehage og skule i Sveio. Planen skal hjelpa til med å skapa ei samanhengande god språkopplæring frå borna startar i barnehagen som eittåringar til dei går ut av ungdomsskulen som sekstenåringar. Planen byggjer på rammeplanen for barnehagen og læreplanverket for grunnskulen, og er utarbeidd med god deltaking frå tilsette i barnehage og skule. Planen finn du til høgre, under fil.