Publisert 19.05.2022

Landbruksforvaltninga får diverre inn melding innimellom at hund har jaga bufe på beite. Dette har resultert i tap av sau og lam på beite hjå gardbrukar dette året. Det er trist og uansvarleg at slikt hender. I tillegg blir sauen og lamma svært stressa av laushundar, dette fører til dårlegare velferd for dyra.

Me minne at det er bandtvang i Sveio kommune. Dvs. hund skal haldast i band i beitesesongen.  

Publisert 18.05.2022


I samband med arbeidet med planprogram for klima- og energiplan 2023–2030 arrangerer kommunen ein liten konkurranse!

Publisert 03.05.2022

 

«Korleis hjelpe engstelege barn» 

Kursleiarar: Nancy B Helgesen ( psykisk helseteneste) og Brynhild Herheim, prosjektleiar for overgang barnehage  til  skule «Hallo! Adjø!»

Dette bli ein kveld der ein kan  drøfte aktuelle problemstillingar/ case, jobbe i saman i små grupper og øve på å bruke ulike meistringsstrategiar. Her blir det også ope for individuell rettleiing til dei som ønsker det

Sjå link for meir info: TEMAKVELD FOR FØRESETTE 24.mai-22 (PDF, 233 kB)

Påmelding til underteikna innan 23.mai nancy.helgesen@sveio.kommune.no

 

Publisert 26.04.2022

Vegvesenet ønskjer at du som bur i området skal ha enkel og god tilgang til informasjon om planarbeidet for E39 Bokn-Hope, og portalen blir oppdatert etter kvart som arbeidet går framover, sjå E39 Bokn-Hope (arcgis.com)

Publisert 25.04.2022

F.o.m. 1. mai 2022 blir det felles testsenteret for Tysvær, Sveio og Bokn i Aksdal lagd ned. 

Publisert 25.04.2022

  

Publisert 22.04.2022

Sveio Kommune ved avdeling for drift og anlegg melde om følgende stengte veger på grunn av asfaltering veke 16 og 17

Publisert 21.04.2022

Vi vil minna om beskjæring av buskar, hekkar og tre som:

  • Veks ut i vegen
  • Hindrar tilfredsstillande sikt i utkøyrsler
  • Hindrar tilfredsstillande sikt i offentlege vegkryss

Punkta nemnt over vert omfatta av veglova.

Det er grunneigar sitt ansvar å halda hekk, busker og tre innafor eigne grenser. Sveio kommune kan, med heimel i veglova, beskjera buskar og tre på eigar si rekning.

Tenk òg på naboen dersom du har høge buskar og/eller tre.

Dersom noko er uklart i forhold til reglar, ta kontakt med Sveio offentleg servicekontor - telefon 53748000.

Sveio kommune, drift- og anleggsavdelinga.

Publisert 20.04.2022

I dag, 20. april, går startskotet for Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022. Undersøkinga vil gje Sveio kommune ny og unik lokalkunnskap om korleis ibuarane våre har det. Resultata frå undersøkinga vil bli viktige verktøy i arbeidet med å skapa gode lokalsamfunn og nærmiljø.

Publisert 20.04.2022

Til deg som har planar om å søkje om tilskot frå spelemiddelordninga!