Publisert 18.02.2020

På Skattkammeret i Sveio kan alle låne sports- og fritidsutstyr gratis. Ein kan låne utstyret opp til ei veke om gongen. Skattkammeret held ope måndag og torsdag 17:00- 19:00 og held til på Sveio sambrukshus.

Publisert 18.02.2020

 Onsdag 4.mars kl 14.30 – 16.00 på Vigdartun (klasserom)

Publisert 17.02.2020

Fristen for å søkja kommunal støtte til lag og organisasjonar er 1. mars.

Publisert 14.02.2020

No kan ein søka om midlar frå Torger Torgersens legat. 

Publisert 14.02.2020

Sveio kommune blir det gjeve rovdyrpremie (skotpremie) på rev og mink. For rev utgjer skotpremien kr. 350,- for vaksne dyr. For vaksen mink er det kr. 100,- I tillegg har Sveio sau og geit gjeve inntil kr. 200,- i tilskott for rev. Det er årsmøtet deira som evt. set av midlar.  Me minner også på fredningstida for alt vilt.

For å få utbetalt rovdyrpremie, må ein levere rev / mink til Leitevegen 16 (brannstasjonen) på følgjande datoar:

  • Første måndag i februar, kl.13.30 - 15.30
  • Første måndag i april, kl. 13.30 - 15.30
  • Første måndag i september, kl. 13.30 - 15.30
  • Første måndag i desember, kl. 13.30 - 15.30

Dagfinn Bjørge v/plan- og næringsavdelinga vil vere på brannstasjonen desse dagane.

Publisert 07.02.2020

I samband med at Sveio har blitt del av det nye Vestland fylke, er søknadsfristen for tilskot til verna kulturminne utvida. Ordninga er elles ikkje endra. Fylkeskommunen gjev støtte til kulturminne som er prioriterte i kommunale kulturminneplanar. Søknadane skal gå gjennom kommunen. Tilskot skal i første rekkje nyttast til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg.

Publisert 07.02.2020

 

 Folkehelseinstituttet har oppretta ei eiga temaside om Coronavirussjukdomen som har brote ut i Kina. Sida blir kontinuerleg oppdatert med ny informasjon frå nasjonale og internasjonale helsestyresmakter.

Les meir på:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Publisert 23.01.2020

Regionale ledd av frivillige organisasjonar innan idrett og friluftsliv kan søkje om tilskot til aktivitet i sine lokallag og klubbar. Om organisasjonen har fleire søknadar skal dei prioritere desse. Andre aktørar kan vurderast særskilt

Tiltaka som får tilskot skal bidra til å få fleire barn og unge i Vestland fysisk aktive kvar dag.

Bruk digitalt skjema for å søkje. Søknadsfristen er 15. februar 2020.

Informasjon og søknadsskjema er på:

https://www.vestlandfylke.no/idrett-og-friluftsliv/fysisk-aktivitet/tilskot-til-lagterskel-fysisk-aktivitet-for-barn-og-ungdom/

Publisert 10.01.2020

Sveio kommunestyre har vedtatt å senda forslag om slå saman eldrerådet og råd for personar med nedsett funksjonsevne ut på høyring.

Høyringsfristen er 20. april 2020.