Publisert 10.07.2019
Vallogo

Manntalet ligg no ute i Servicekontoret på kommunehuset.

Publisert 03.07.2019
Bilete armring og øyreringar.jpg

Det er 10 år sidan det vart laga reproduksjon av 3000 år gammal gullarmring funnen i 1953 på Vikse. Denne er utstilt på kommunehuset.

Nå har gullsmed Reidun Breistig laga fleire smykke etter inspirasjon frå gullarmringen.

Kan kjøpast på kommunehuset. 

 

Publisert 01.07.2019
Sveio kulturskule logo

Kulturskulen har ledige plasser frå hausten. Aktuelle fag: gitar, piano, band, musikkproduksjon, messinginstrument(aspirant til korps), visuell kunst, teater. For meir informasjon les her (JPG, 94 kB) eller sjå nettsida www.sveiokulturskule.no.

Du kan og kontakte rektor i kulturskulen Pål W. Jøsok, 90116525.

Søknader behandlast fortløpande.

Publisert 27.06.2019
Sveio kommunehus

Det kan gjevast tidsavgrensa fritak for renovasjon, slamtømming og feiing på heilårsbustad (gjeld ikkje hytter) dersom bustaden blir ståande tom over ein lengre periode(minst ein termin). Ein må søkje i forkant av fritaksperioden. Det kan bli gitt fritak i inntil 2 år. 1. termin er 01.01-30.06, 2.termin er 01.07-31.12.
 

Publisert 07.06.2019
Fargestripe med lilje, lilla

No kan ein søka om midlar frå Direktør S. Simonsen og hustrus legat og Torger Torgersens legat. 

Publisert 04.06.2019
Vallogo

 

Sveio valstyre har godkjent vallistene for kommunestyrevalet 2019. 

Publisert 29.05.2019
Jodtabletter

 

Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har no kome med oppdatert informasjon om bruk av jodtablettar ved atomulukker.

 

Publisert 26.04.2019
Illbilde

Vi vil minna om beskjæring av buskar, hekkar og tre som:

  • Veks ut i vegen
  • Hindrar tilfredsstillande sikt i utkøyrsler
  • Hindrar tilfredsstillande sikt i offentlege vegkryss

Punkta nemnt over vert omfatta av veglova.

Det er grunneigar sitt ansvar å halda hekk, busker og tre innafor eigne grenser. Sveio kommune kan, med heimel i veglova, beskjera buskar og tre på eigar si rekning.

Tenk òg på naboen dersom du har høge buskar og/eller tre.

Dersom noko er uklart i forhold til reglar, ta kontakt med Sveio offentleg servicekontor - telefon 53748000.

Sveio kommune, drift- og anleggsavdelinga.

Publisert 28.03.2019
Sveio kommunehus

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl. hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar. Det er mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr om ein heller ønskjer det. Informasjon om dette finn du på Sveio kommune si heimeside. https://www.sveio.kommune.no/politikk-administrasjon-og-innsyn/okonomi-og-skatt/kommunale-eigedomsgebyr/

 

 

Publisert 26.03.2019
Digranesvarden..JPG

I 2019 blir det kodar på 10 turmål i Sveio, av dei er tre nye av året. Totalt er det 126 turmål i Friluftsrådet Vest sitt område. TellTur-sesongen startar måndag 1. april og varer fram til 1. november.