Publisert 06.05.2019
Sveio kommunehus

Det kan gjevast tidsavgrensa fritak for renovasjon, slamtøming og feiing på heilårsbustad (gjeld ikkje hytter) dersom bustaden blir ståande tom over ein lengre periode(minst ein termin). Ein må søkje i forkant av fritaksperioden. Det kan bli gitt fritak i inntil 2 år. 1. termin er 01.01-30.06, 2.termin er 01.07-31.12.
 

Publisert 26.04.2019
Illbilde

Vi vil minna om beskjæring av buskar, hekkar og tre som:

  • Veks ut i vegen
  • Hindrar tilfredsstillande sikt i utkøyrsler
  • Hindrar tilfredsstillande sikt i offentlege vegkryss

Punkta nemnt over vert omfatta av veglova.

Det er grunneigar sitt ansvar å halda hekk, busker og tre innafor eigne grenser. Sveio kommune kan, med heimel i veglova, beskjera buskar og tre på eigar si rekning.

Tenk òg på naboen dersom du har høge buskar og/eller tre.

Dersom noko er uklart i forhold til reglar, ta kontakt med Sveio offentleg servicekontor - telefon 53748000.

Sveio kommune, drift- og anleggsavdelinga.

Publisert 12.04.2019
Spørjeundersøking blant hytte og fritidsbustadar

Samarbeidsrådet for Sunnhordland / Visit Sunnhordland arbeider i saman med kommunane for å gjera regionen meir berekraftig som reisemål. I Sunnhordland er det mange hytter, og hytteeigarar er viktige for reiselivet i regionen. For at Samarbeidsrådet / Visit Sunnhordland skal få best mogleg kunnskap og informasjon til det vidare arbeidet ønskjer dei at du som hytteeigar tek deg tid til å fylle ut vedlagte spørjeundersøking.
Dei som svarer på undersøkinga kan vera med i trekninga av ein Apple Watch Series 3 . Trekning 15 juni.

Trykk på lenka under for å delta.

https://no.surveymonkey.com/r/GNVZFNR

 

Publisert 28.03.2019
Sveio kommunehus

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl. hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar. Det er mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr om ein heller ønskjer det. Informasjon om dette finn du på Sveio kommune si heimeside. https://www.sveio.kommune.no/politikk-administrasjon-og-innsyn/okonomi-og-skatt/kommunale-eigedomsgebyr/

 

 

Publisert 26.03.2019
Digranesvarden..JPG

I 2019 blir det kodar på 10 turmål i Sveio, av dei er tre nye av året. Totalt er det 126 turmål i Friluftsrådet Vest sitt område. TellTur-sesongen startar måndag 1. april og varer fram til 1. november.

 

Publisert 21.03.2019
Skårevatnet

Kulturprisen kan delast ut til einskildpersonar, grupper eller lag som har gjort ein langvarig og/eller særleg betydningsfull innsats for kulturlivet i Sveio. 

Publisert 21.03.2019
kaniner.jpg

Telefonnummeret til Smådyrvakta på Haugalandet er 820 90 020

 

Vakta er mykje brukt og det er viktig at telefonar til vakta går direkte til smådyrvakta og ikkje til stordyrvakta.

 

Publisert 19.03.2019
Kommunehus

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar. Det er nå mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr. Informasjon om dette finn du på Sveio kommune si heimeside www.sveio.kommune.no under: Politikk, administrasjon og innsyn/Økonomi og skatt/kommunale eigedomsgebyr.

Publisert 12.03.2019
Ryvarden

 

Ta turen innom kommunehuset og hent skattekiste :-)

Publisert 07.03.2019
Montasje frivillige

Hovudutval oppvekst/kultur vedtok i april 2018 (sak 020/18) at Sveio kommune skal utarbeida ein frivilligplan, og at planen skal leggjast ut til offentleg ettersyn våren 2019. Nå ligg planforslaget til «Frivilligplan for Sveio 2019 – 2022» føre. Det overordna målet med planarbeidet er å ta vare på og utvikla frivillig engasjement som ein viktig ressurs i Sveio.