Publisert 02.07.2020

Om ordninga:

Det er to moderasjonsordningar for familiar eller hushald med låg inntekt. Ordningane er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehagar.

Publisert 26.06.2020

Skal du besøka Sunnhordland i sommar? Bli med på å gjera regionen til eit berekraftig reisemål ved å svara på denne spørjeundersøkinga! 

Publisert 25.06.2020

Dersom du ønsker å besøka omsorgssenteret må du ringa og avtala tidspunkt på førehand.

Publisert 25.06.2020


Er du interessert i vera medlem av forliksrådet eller møtefullmektig – eller har du nokon kandidatar du vil foreslå? Les meir om krava og korleis du melder deg som kandidat under.

Frist for å melda interesse for verv er 27. august 2020.

Publisert 25.06.2020

Det kan gjevast tidsavgrensa fritak for renovasjon, slamtømming og feiing på heilårsbustad (gjeld ikkje hytter) dersom bustaden blir ståande tom over ein lengre periode (minst ein termin). Ein må søkje i forkant av fritaksperioden.

 

Publisert 25.06.2020

Sveio kommune ønsker å få utgreia og belyst moglegheiter og utfordringar knytt til val av framtidig skulestruktur. Planen vil vera eit overordna politisk styringsdokument der ein set mål og løysingar for korleis grunnskuletilbodet skal vera på lang sikt.  

 

Publisert 19.06.2020


Sveio kommune minner om at turstien til Hopsfjellet er mellombels stengd for turgåarar på grunn av stor trafikkfare.

Publisert 18.06.2020

Dei ti kommunane på Haugalandet har no gått saman om ei felles anskaffing av ny tryggleiks- og meistringsteknologi. Dette vil gjera kvardagen tryggare for eldre og personar med nedsett funksjonsevne i regionen. 

Publisert 11.06.2020

 

Sveio frivilligsentral inviterer til gratis familieaktivitetar for heile familien.

Publisert 11.06.2020

Her er sakspapira til møtet i kommunestyret 15. juni 2020.