Publisert 14.01.2020
Eldhus Avløypet

I samband med at Sveio har blitt del av det nye Vestland fylke, er søknadsfristen for tilskot til verna kulturminne utvida. Ordninga er elles ikkje endra. Fylkeskommunen gjev støtte til kulturminne som er prioriterte i kommunale kulturminneplanar. Søknadane skal gå gjennom kommunen. Tilskot skal i første rekkje nyttast til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg.

Publisert 10.01.2020
Kommunehus

Sveio kommunestyre har vedtatt å senda forslag om slå saman eldrerådet og råd for personar med nedsett funksjonsevne ut på høyring.

Høyringsfristen er 20. april 2020.

Publisert 07.01.2020
Dagsturhytte

 Å bruke Dagturhytta er eit tilbod til alle turgåarar. Hytta blir di, mi og vår hytte, der det er mogleg å søkje ly for ver og vind, ete matpakka og få i seg litt varme. Hytta er 15m2 og skal vere open 24 timar i døgnet 7 dagar i veka 365 dagar i året

Publisert 03.01.2020
Svebakken

Ynskjer du å komma i betre form og bli sterkare? Kjenner du deg ustø og ynskjer litt betre balanse? Klarar du litt mindre i dag enn for eit år sidan? Har du vanskar med å gå utandørs?

Meld deg på fallførebyggande treningsgruppe!

Publisert 16.12.2019
Sveio skule

 Foreldre skal ikkje betale meir enn maksprisen for ein barnehageplass.
Maksprisen er fastsett til kroner 3 135 per månad frå og med 1. januar 2020.

Publisert 16.12.2019
Strøsand

Sveio kommune vil også i år ha tilbod om gratis utkjørt bøtte med strøsand til pensjonistar og uføre.

Vinteren er høgsesong for bruddskader. Ved å strø fortau og trapper kan ein forebyggja fallulykker.

Ta kontakt med Servicekontoret for bestilling på telefon 53 74 80 00.

Publisert 09.12.2019
vassmålar

Det er tid for vassmålaravlesing.
I år sender me ut SMS til alle fakturamottakere som er registrert med mobilnummer.

Vil du sikre at du får vassmålaravlesing på SMS til neste år er det berre å fylle ut svarslipp med rett mobilnummer slik at me kan legge det inn. Fyll og inn målarstanden for 2019 på same svarslipp og returner denne til Sveio kommune.

Publisert 09.12.2019
Sveio kommunehus

Det kan gjevast tidsavgrensa fritak for renovasjon, slamtømming og feiing på heilårsbustad (gjeld ikkje hytter) dersom bustaden blir ståande tom over ein lengre periode(minst ein termin). Ein må søkje i forkant av fritaksperioden. Det kan bli gitt fritak i inntil 2 år. 1. termin er 01.01-30.06, 2.termin er 01.07-31.12.
 

Publisert 21.11.2019
Kommunehus

Måndag 9. desember 2019 skal kommunestyret velja nytt eldreråd og nytt råd for personar med nedsett funksjonsevne for Sveio kommune. Innbyggarane blir oppmoda om å foreslå representantar til råda!