Planprosessen for kommuneplanen

 

Sveio kommune godkjente gjeldande kommuneplan i oktober 2011. Etter den tid har det skjedd mykje i både Sveio og i samfunnet elles. Det har vore stor aktivitet i kommunen og det har blitt etablert ny næringsaktivitet og mange nye bustader, fritidsbustader, småbåthamnar og naustområde.

I åra som har gått har krava til planlegging og utbygging blitt forsterka og lovverket har blitt justert. Ved ny arealbruk er det no krav om meir dokumentasjon som viser at det blir teke omsyn til tema som folkehelse, naturmangfald, trafikktryggleik, strandsoneverdiar, kulturmiljø, samordna areal- og transportplanlegging, klimatilpassing, samfunnstryggleik og beredskap mv. Dette gjer planleggingsarbeidet meir utfordrande enn tidlegare, men samtidig sikrast dei viktige fellesinteressa i samfunnet. Jo betre dokumenterte desse temaa er i planane, jo tryggare er vi på at planarbeidet fører til gode utbyggingsområde og eit godt og trygt samfunn.

Ny kommuneplan for Sveio er under utarbeiding. I den samanheng har vi tidlegare bedt om innspel via aviser og her på heimesida. I tillegg har vi invitert til folkemøte i dei ulike skulekrinsane for å få høyra tankane til innbyggjarar og interesserte. Vi ser at innspela vi har fått som regel er av meir privat karakter, og i liten grad tek føre seg dei store fellesinteressa. No opnar kommunen i ein kort periode for dei som enno ikkje har fått anledning til å koma med slike overordna innspel med fokus på overordna felles interesser. Det er såleis ikkje lenger høve til å koma med innspel til mindre tiltak på eigen eigedom som mindre private byggjeområde for bustader, naust og hytter, då dette allereie er fanga opp i tidlegare innspelsrundar. Det er ikkje heller naudsynt å senda inn innspel som tidlegare har vore sendt til kommunen. Dei er allereie samla og vil bli vurderte i samband med planarbeidet.  

Innspela må vera så konkrete og tydelege at kommunen enkelt kan tyda og vurdera dei. Innspel som omhandlar nye eller endra arealføremål i kommuneplankartet må følgjast av eit kart som viser kva område innspelet gjeld for. Det er òg fordel å leggja ved beskrivande tekst til karta. Jo meir detaljerte innspela er, jo lettare blir det å  vurdera dei når dei skal konsekvensutgreiast. Kart kan hentast ut frå kommunekart, Sveio kart(kommunekart.com). Instruks er å finna i vedlegget Brukarrettleiing av nettportalen fonnakart-kommunekart.

Alle innspel som har kome til kommuneplanarbeidet vil bli føremål for vurdering. Det gjeld òg alle dei som har blitt sendt inn til kommunen frå 2016 og fram til i dag. Ved vurdering av innspela vil dei i første hand setjast opp mot lovverket og dei nasjonale og regionale føringane, og vurderast mot dei kommunale retningslinene for planarbeidet. Dei innspela som ikkje kjem i direkte konflikt med overordna interesser vil bli vurderte vidare i ein meir samlande konsekvensutgreiing.

Frist for å koma med overordna innspel, innspel til større tiltak og innspel til fellesinteresser er 25.07.2021

Innspela skal vera skriftlege og sendast som e-post til postmottak@sveio.kommune.no eller som brev til Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio.

Mal for innspel til kommuneplan til kommuneplan for Sveio (DOCX, 215 kB)

Brukarrettleiing av nettportalen fonnakart-kommunekart (PDF, 2 MB)

Gjeldande kommuneplan for Sveio kommune 2011-2023 (PDF, 18 MB)

Kommunal planstrategi - Sveio kommune

Barnetråkkregistreringar i Sveio kommune (PDF, 10 MB)