Servicekontoret

Servicekontor er det første du møter når du kjem inn på kommunehuset. 

Servicekontor har desse tenestetilboda:
-resepsjon og sentralbord
-informasjon og rettleiing
-politisk sekretæriat
-bustønad - gå til informasjon om bustønad
-startlån, andre kommunale lån og tilskot - gå til informasjon om lån
-skjenkeløyve - gå til informasjon om skjenkeløyve
-salsløyve - gå til informasjon om salsløyve
-kunnskapsprøve om alkohollova - gå til informasjon om kunnskapsprøve
-parkeringsløyve - gå til informasjon om parkeringskort
-barnehageplass
-sal av bøker
-sal av kommunale tomter

Arkivteneste

I Sveio kommune er arkivtenesta ein del av oppgåvene i Servicekontoret, organisert under leiar for organisasjon og personal.

Arkivtenesta har det overordna faglege arkivansvaret for kommunen si informasjons- og dokumentasjonsforvalting og har støttefunksjon når det gjeld rutinar, opplæring og arkivfagleg rådgjeving til kommunen si leiing og alle avdelingar. 

Arkivtenesta har og ansvar for dagleg drift og kvalitetssikring av kommunen sitt saks- og arkivsystem og ein del fagsystem. Systema er med på å sikre at kommunen utfører oppgåver i samsvar med reglar for arkiv og offentlegheit. Samstundes som vi skal sikre ei ope forvaltning, skal vi og ta vare på våre innbyggjarar sin rettigheitsdokumentasjon. 

Sveio kommune har i hovudsak elektroniske arkiv, vi er medlem av Interkommunalt Arkiv Hordaland og det meste av papirarkiva er deponert hos dei. 

Sveio kommune ønsker at innbyggjarane skal ha høve til å følgje med på kva som skjer i kommunen vår og vi har postliste med fulltekstpubliserte dokument tilgjengeleg via innsyn.

Post til Sveio kommune

Dagleg vert all arkivverdig dokumentasjon skanna og journalført i vårt sak-/ arkivsystem og det er via dette systemet sakshandsamarane mottek posten sin. Dette gjeld både brevpost, e-post og anna elektronisk post.

Postlista vert oppdatert kvar virkedag, med nokre virkedagar forseinking, slik at vi kan kvalitetssikre og kontrollere dokumenta før dei vert publisert på nett.

Gå til postliste til Sveio kommune

Tenk på dette før du sender post til Sveio kommune:

  • All inngåande post, utgåande post og interne notat er offentleg, om ikkje dokumentasjonen har innhald som er underlagt teieplikt.
     
  • Offentleg post er tilgjengeleg på internett via postlista til kommunen. Det vil seie at både du og andre kan lese brevet ditt eller e-posten din på innsyn.
     
  • E-post til kommmunen bør innehalde fullt navn, men ikkje andre personopplysningar som til dømes fødselsnummer. Sensitiv informasjon om helse og diagnoser skal ein ikkje sende pr. e-post. 
    På heimesida vår har vi og fleire elektroniske skjema som ein kan fylle ut og sende sjølv om det inneheld sensitiv informasjon.

 Les meir om publisering av dokument  - §7 i offentlegforskrifta

 

Rett til innsyn i dokumentasjon

Spørsmål om innsyn kan rettast til servicekontoret tlf. 53 74 80 00 eller postmottak@sveio.kommune.no

Du har rett til å krevje innsyn i offentlege dokument. Alle saksdokument i kommunen er offentlege, om det ikkje er gjort unnatak som er heimla i lov. Kommunen skal likevel vurdere om dokument som ikkje er offentlege, heilt eller delvis kan gjerast kjende (meirinnsyn).

Krav om innsyn skal vi svare på så raskt som mogeleg. Det kan eit par dagar å finne fram dokumentasjonen. Har du ikkje fått svar innan fem dagar, er det å sjå på som avslag og du kan klage skriftleg til kommunen.

Ber du om innsyn i klientmapper, vil vi føreta kontroll av identitet før vi sender dokumentasjonen.

I offentleglova kan du lese meir om rett til innsyn i offentleg verksemd

Gå til postliste for Sveio kommune

Informasjon om eldre arkiv

Dei eldre arkiva er avlevert Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH).

Du kan tinge innsyn i avleverte papirarkiv via skjema: 

Klikk her for skjema til bestilling av opplysningar frå arkiva deponert hos Interkommunalt Arkiv i Hordaland. 
 

I arkivportalen kan du sjå kva dokumentasjon som er tilgjengeleg hos IKA Hordaland.
Arkivportalen for Sveio kommune

Ein del arkivmateriale er digitalisert og tilgjengeleg hos Digitalarkivet: 
Katalogen i Digitalarkivet.

Nyttige lenker: 

IKA Hordaland

Dokumentasjon i samband med politiske møte

Saker til politiske møte blir publiserte i den offentlege møteplanen på nett når innkallinga er klar. Sakene blir sende ut ti dagar før møta. Dei fleste utval har møte på måndagar, dermed blir saker sende ut fredagar.

Protokollar og møtebøker blir publiserte i møteplanen så raskt som mogleg, seinast innan førstkommande fredag etter møta.

Møteplan

Folkevalde kan lesa innkalling og saker på pålogging via ID-poten i møteportalen.Vi har opningstid mandag - fredag 08.00-15.30

Telefontid sentralbord: 08.30-13.00

Ein kan fortsatt ringa avdelingane direkte etter klokka 13.00. Direktenummer finn ein her: Tilsette - Sveio kommune 

Kontaktinfo

Sveio kommune
Postboks 40
5559 Sveio
Besøksadresse: Sveiogata 70

E-post: postmottak@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 80 00
Telefontid sentralbord: 08.30-13.00

Opningstid:
Mån.–fre. 08.00-15.30
 

Kart