Landbruk

Nyheiter og aktuell info

Her finn du informasjon om aktuelle saker og nyheiter for deg som er gardbrukar og/eller eigar av ein landbrukseigedom.

Presentasjonar frå møte, landbruksnytt m.m. kan ein finne her.

Landbrukseigedom

Her finn ein informasjon om lovverk knytt til landbrukseigedommar. Har du planar om å kjøpa, eller ønskjer du å dela frå ei tomt frå din eigedom. Her finn ein òg nødvendig informasjon om konsesjon. Eller byggja deg nokon nye bygg.

Avløp i driftsbygningar -> toalettavløp skal IKKJE i skuten, ein må ein søkja om eigen tank til avløp.

Landbrukseigedom

Konsesjon

Konsesjon tyder løyve til erverv av fast eigedom. Erverv er eit fellesord for alle måtar ein kan overta ein eigedom på; kjøp, arv, gåve osb. Fast eigedom er til døme hus, gardsbruk eller ei ubebygd tomt, eller andre areal.

Reglane om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhøyrande forskrifter. Dei fleste erverv har konsesjonsfridom, ein må senda inn eigeerklæring om konsesjonsfridom.

Søknadsskjema om konsesjon: www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon

Søknadsskjema for konsesjonsfritak: www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon

 

Jordbruk

Informasjon om nydyrking, inngrep i kulturlandskapet, plantevernmidlar og avløysarordningar m.m.

Jordbruk

Nydyrking

Om ein ønskjer å dyrke nye areal til jordbruksformål må ein søkje kommunen om godkjenning, heimla i forskrift om nydyrking. Føremålet med forskrifta er å sikre at nydyrkinga skjer på ein måte som tek omsyn til natur og kulturlandskapsverdiane.

Forskrift om nydyrking: www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-05-02-423

Meir informasjon og link til søknadsskjema finn du på Landbruksdirektoratet sin nettstad

Kontaktperson for nydyrking : Geir Ragnhildstveit

Planering

Planeringsflater som er meir enn 1 dekar på jordbruksareal skal omsøkjast. Er arealet på over 1 dekar, må ein søkja om nydyrking.

Det er ikkje eige søknadsskjema for planering av jordbruksjord.

Kontaktperson for planering : Geir Ragnhildstveit

Landbruksveg

Bygging av nye eller ombygging av eldre landbruksvegar er heimla i skogbrukslova og jordlova, og handsamast etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

Søknadskjema: www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/landbruksveier/skjema

Meir informasjon om landbruksvegar: www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/landbruksveier

Kontaktperson for landbruksvegar : Geir Ragnhildstveit]

Inngrep i kulturlandskapet

Det er eit vilkår for produksjonstilskot til jordbruksareal at kulturlandskapet ikkje vert forringa. Om det skal gjerast tiltak i kulturlandskapet som ikkje fell inn under ordningane nemnde ovanfor, må det søkjast særskilt, jamfør § 4 tredje ledd i forskrift om produksjonstilskot.

Det er ikkje eige søknadsskjema for dette tiltaket.

Det må søkjast skriftleg til kommunen i brev/e-brev og tiltaket må visast på kart som vert lagd ved søknaden.

Kontaktperson for inngrep i kulturlandskapet : Geir Ragnhildstveit

Husdyrgjødsel

Spreiing av husdyrgjødsel skal ikkje spreiast for tidleg, graset bør ha byrja veksa før ein spreier. Spreiing utan nedmolding er lov i perioden 15. februar til 1. september.

Har bruket for mykje husdyrgjødsel i høve til spreieareal som bruket disponerer, kan ein gjere avtale med annan brukar om spreiing av husdyrgjødsel.

Spreiing av husdyrgjødsel etter 1. september er ulovleg, det er opna for å gje løyve, då må det liggja særlege grunnar for det. Det er kommunen som godkjenner slik søknad.

Skjema:

Avtale om spreiing av husdyrgjødsel: Skjema (PDF, 265 kB)

Søknad om utsett spreiing av husdyrgjødsel: Skjema (PDF, 261 kB)

Kontaktperson for spreiing av husdyrgjødsel Geir Ragnhildstveit

Gjødslingsplan (fritak)

Føretak som driv jordbruksareal svært ekstensivt kan søkje om fritak frå kravet om gjødslingsplan, jamfør § 5 i forkskrift om gjødslingsplanlegging.

Om ein har liten variasjon i gjødslingsbehovet frå år til år og har få husdyr, kan ein søkje om å få fritak frå årleg gjødslingsplan, jamfør § 3 i forskrift om gjødslingsplanlegging. Ein kan søkja om fritak for gjødslingsplan med varigheit for inntil 5 år.

Me rår alle til å ta jordprøvar kvart 5. år og ha gjødslingsplan for eigedommen sin. Det er viktig at ein ikkje gjødslar for mykje, då dette kan føre til ureining. Med god kvalitet og optimal gjødsling på landbruksareala vil plantene få gode vekstvilkår og ein vil få betre kvalitet på fôret ein haustar til dyra.

Søknad om fritak frå kravet om gjødslingsplan: Skjema (PDF, 304 kB)

Søknadskjema 5. årig plan: Skjema

[Kontaktperson for gjødslingsplan: Åshild Irene Lie

Godkjenning av innmarksbeite som spreieareal

Føretak med jordbruksproduksjon kan etter søknad får godkjent innmarksbeite til spreieareal for husdyrgjødsel, med redusert faktor, jamfør § 24 i forskrift om organisk gjødsel

Søknad om godkjenning av innmarksbeite som spreieareal: Skjema (PDF, 243 kB)

Kontaktperson for innmarksbeite som spreieareal: Åshild Irene Lie

Plantevernmidlar

Norsk Landbruksrådgjeving  Rogaland som held kurs og tar seg av administreringa av førstegangs kurs og fornying av bevis.

Ein kan og ta fornying av bevis på nett hjå Mattilsynet.

Lenke:

Mattilsynet

Kart

Det fins fleire kartportalar som viser kart over eigedommen din.

Frå 1. januar 2020, fekk Sveio kommunen nytt kommunenummer, det nye er 4612 ein må bruke dette i nokre av kartportalane + gards og bruksnummer.

Lenke

Gardskart 

Kilden

Norgeskart

 

Tilskotsordningar i jordbruket

Ei oversikt over dei vanlegaste tilskotsordningane som er knytte til jordbruk og landbrukseigedommar.

Tilskotsordningar i jordbruket

Produksjonstilskot (PT)

Gardbrukerar kan søkje om areal og husdyrtilskot. Kravet for å kunne søkje er at ein har organisasjonsnummer og har produksjon av eit vist omfang. Alle blir trekt eit botnfrådrag på 6000 kr.  

Kommunen veileidar, handsamar og godkjenn søknad. Om du har spørsmål ta kontakt i god tid før søknadsfristen.

Søknaden leverast elektronisk på Altinn.

Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober. Om ein søkjer etter søknadsfristen blir ein automatisk trekt 1000 kr per dag.

Søknadsskjema: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/

Her kan du lese meir om PT: www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/ny-bonde-skogbruker

kontaktperson: Åshild Irene Lie

Regionalt miljøprogram (RMP)

Alle som søkjer produksjonstilskot, kan óg søkje om RMP, på dei ordningane ein kan søkje på.

Søknaden leverast elektronisk og alle ordningane skal kartfestast. Før ein søkjer bør ein derfor lesa rettleiaren for tilskotsordninga RMP.

Søknadfrist 15.oktober. Om ein søkjer etter søknadsfristen blir ein automatisk trekt 1000 kr per dag.

Tilskot til drift av beitelag som inngår i ordninga har eigen søknadsfrist 1. november (OBB).

Fylkesmannen i Vestland si side om RMP: www.fylkesmannen.no/vl/rmp

Søknadsskjema: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/

Kontaktperson: Åshild Irene Lie

SMIL (Spesielle Miljøtiltak i Landbruket)

Fylkesmannen i Vestland løyver midlar kvart år til kommunane. Tildeling av midlar kan variere frå år til år.

Gjennom SMIL ordninga kan ein få tilskot til arbeid som blir gjort i kulturlandskapet, vedlikehald av verneverdige bygningar, skjøtsel av viktig lyngområde mm.

I 2020 har me fått nokon føringar frå Fylkesmannen i Vestland med å prioritera tiltak for å hindra forureining i kommunen. Tiltak som skal prioriterast er tak til eksisterande gjødsellager, hydrotekniske anlegg, erosjonssikring, flaumdempande tiltak og fangdammar.

Søknadsskjema:  https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

Kontaktperson: Dagfinn F. Bjørge

Drenering

Å ha god drenert jord på bruket er viktig, av fleire grunnar, ein får betre jordstruktur og vekstvilkår for planta mm.

Ein kan få 2000 kr i tilskot per daa til systematisk grøfta jord og 30 kr per lengde meter til usystematisk grøfta.

Søknadskjema: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/

Info om drenering hjå Ldir: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

Kontaktperson: Dagfinn Bjørge

Tiltak i beiteområde

Denne ordninga gjeld beitelag i organisert beiting.

Det vil bli utarbeida informasjonsmaterial i løpet av 2020, denne ordninga er flytta frå Fylkesmannen og over på kommunane frå 2020.

Kontaktperson: Åshild Irene Lie

Avløysing til ferie, fritid og sjukeavløysing

Avløysing til ferie og fritid får ein tilskot ut i frå dyratal ein søkte om 1. mars og 1.okotber. Maksimal tilskotssats er 83 400 kr i tilskot til ferie og fritid. Dette tilskotet må brukast i året ein søkjer om produksjonstilskot, ein får då tilbakebetalt det ein brukar av det maksimalt utrekna tilskotet året etter.

Tilskot til avløysing ved sjukdom og liknande skal bidra til å dekkje utgifter til avløysing når bonden ikkje kan delta i gardsdrifta på grunn av sjukdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sjukt barn.

Ein søkjer elektronisk i Altinn ved avløysing ved sjukdom. Om ein treng hjelp med søknaden ta kontakt med avløysarkontor eller Åshild Irene Lie.

Sveio avløysarlag held til på Haukås og hjelper til med avløysar til ferie, fritid og sjukdom.

Det er tilsett ein fast landbruksvikar i Sveio, avløysarlaget har og andre avløysarar tilgjengeleg.

Kontakt informasjon til Sveio Avløysarlag : 97 40 84 00

Ein kan lesa meir på Landbruksdirektorartet https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom

Søknadsskjema for sjukeavløysing: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-avlosning-av-jordbrukere-ved-sykdom-og-fodsel-mv/

Kontaktperson : Åshild Irene Lie

Ny gardbrukar

Som ny gardbrukar er det nok mykje og setje seg inn i.

Det viktigaste er og få seg eit organisasjonsnummer og deretter eit produsentnummer. Produsentnummer – får ein ved å vende seg til Åshild Irene Lie.

Kontaktperson: Åshild Irene Lie