Landbruk

 

Nyheiter og aktuell info

Her finn du informasjon om aktuelle saker og nyheiter for deg som er gardbrukar og/eller eigar av ein landbrukseigedom.

Presentasjonar frå møte, landbruksnytt m.m. kan ein finne her.

Sjå også Bondeboka for å finne alt om regelverk, lovverk og ordningar du bør kjenne til.

Kystlyngheia Ryvardsmarka

Ryvardsmarka med den utvalde naturtypen kystlynghei er gjerda inn og Ryvardsmarka beitelag SA har dyr her som beiter lyngen.

Å få dette til er noko det har vore snakka om i «alle år» og som no endeleg er realisert. Det er lagt ned mykje og godt arbeid, og laga ein fin sluttrapport som er tilgjengeleg som vedlegg her. Me har fått mykje ekstern støtte, ikkje minst av Statsforvaltaren (tidlegare Fylkesmannen). Fylkeskommunen har òg bidrege slik at me har fått laga gode informasjonsskilt.

Sjå sluttrapporten for Ryvardsmarka (PDF, 12 MB)

 

 

Landbrukseigedom

Her finn ein informasjon om lovverk knytt til landbrukseigedommar. Har du planar om å kjøpa, eller ønskjer du å dela frå ei tomt frå din eigedom. Her finn ein òg nødvendig informasjon om konsesjon. Eller byggja deg nokon nye bygg.

Avløp i driftsbygningar -> toalettavløp skal IKKJE i skuten, ein må ein søkja om eigen tank til avløp.

Konsesjon

Konsesjon tyder løyve til erverv av fast eigedom. Erverv er eit fellesord for alle måtar ein kan overta ein eigedom på; kjøp, arv, gåve osb. Fast eigedom er til døme hus, gardsbruk eller ei ubebygd tomt, eller andre areal.

Reglane om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhøyrande forskrifter. Dei fleste erverv har konsesjonsfridom, ein må senda inn eigeerklæring om konsesjonsfridom.

Søknadsskjema om konsesjon: Søke konsesjon for erverv av fast eiendom - Landbruksdirektoratet

Søknadsskjema for konsesjonsfritak: Egenerklære konsesjonsfri overtakelse av eiendom - Landbruksdirektoratet

Meir informasjon om konsesjon og konsesjonsfridom kan du lesa her: Ordninger for eiendom - Landbruksdirektoratet

 

Jordbruk

Informasjon om nydyrking, inngrep i kulturlandskapet, plantevernmidlar og avløysarordningar m.m.

Nydyrking

Om ein ønskjer å dyrke nye areal til jordbruksformål må ein søkje kommunen om godkjenning, heimla i forskrift om nydyrking. Føremålet med forskrifta er å sikre at nydyrkinga skjer på ein måte som tek omsyn til natur og kulturlandskapsverdiane.

Forskrift om nydyrking: www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-05-02-423

Lenkje til søknadsskjema nydyrking: Søke om nydyrking - Landbruksdirektoratet

Kontaktperson for nydyrking : Geir Ragnhildstveit

Planering

Planeringsflater som er meir enn 1 dekar på jordbruksareal skal omsøkjast. Er arealet på over 1 dekar, må ein søkja om nydyrking.

Det er ikkje eige søknadsskjema for planering av jordbruksjord.

Kontaktperson for planering : Geir Ragnhildstveit

Landbruksveg

Bygging av nye eller ombygging av eldre landbruksvegar er heimla i skogbrukslova og jordlova, og handsamast etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

Søknadskjema: Søke om bygging av landbruksvei - Landbruksdirektoratet

Kontaktperson for landbruksvegar : Geir Ragnhildstveit

Inngrep i kulturlandskapet

Det er eit vilkår for produksjonstilskot til jordbruksareal at kulturlandskapet ikkje vert forringa. Om det skal gjerast tiltak i kulturlandskapet som ikkje fell inn under ordningane nemnde ovanfor, må det søkjast særskilt, jamfør § 4 tredje ledd i forskrift om produksjonstilskot.

Det er ikkje eige søknadsskjema for dette tiltaket.

Det må søkjast skriftleg til kommunen i brev/e-brev og tiltaket må visast på kart som vert lagd ved søknaden.

Kontaktperson for inngrep i kulturlandskapet : Geir Ragnhildstveit

Husdyrgjødsel

Spreiing av husdyrgjødsel skal ikkje spreiast for tidleg, graset bør ha byrja veksa før ein spreier. Spreiing utan nedmolding er lov i perioden 15. februar til 1. september.

Har bruket for mykje husdyrgjødsel i høve til spreieareal som bruket disponerer, kan ein gjere avtale med annan brukar om spreiing av husdyrgjødsel.

Spreiing av husdyrgjødsel etter 1. september er ulovleg, det er opna for å gje løyve, då må det liggja særlege grunnar for det. Det er kommunen som godkjenner slik søknad.

Skjema:

Avtale om spreiing av husdyrgjødsel: Skjema (PDF, 265 kB)

Søknad om utsett spreiing av husdyrgjødsel: Digitalt skjema

Kontaktperson for spreiing av husdyrgjødsel Geir Ragnhildstveit

Gjødslingsplan (fritak)

Føretak som driv jordbruksareal svært ekstensivt kan søkje om fritak frå kravet om gjødslingsplan, jamfør § 5 i forkskrift om gjødslingsplanlegging.

Om ein har liten variasjon i gjødslingsbehovet frå år til år og har få husdyr, kan ein søkje om å få fritak frå årleg gjødslingsplan, jamfør § 3 i forskrift om gjødslingsplanlegging. Ein kan søkja om fritak for gjødslingsplan med varigheit for inntil 5 år.

Me rår alle til å ta jordprøvar kvart 5. år og ha gjødslingsplan for eigedommen sin. Det er viktig at ein ikkje gjødslar for mykje, då dette kan føre til ureining. Med god kvalitet og optimal gjødsling på landbruksareala vil plantene få gode vekstvilkår og ein vil få betre kvalitet på fôret ein haustar til dyra.

Søknad om fritak frå kravet om gjødslingsplan

Søknad om godkjenning av 5-årig gjødslingsplan (PDF, 278 kB)

Kontaktperson for gjødslingsplan: Gjertrud Svartveit Osmundsen

Godkjenning av innmarksbeite som spreieareal

Føretak med jordbruksproduksjon kan etter søknad får godkjent innmarksbeite til spreieareal for husdyrgjødsel, med redusert faktor, jamfør § 24 i forskrift om organisk gjødsel

Søknad om godkjenning av innmarksbeite som spreieareal: Digitalt skjema

Kontaktperson for innmarksbeite som spreieareal: Gjertrud Svartveit Osmundsen

Plantevernmidlar

Norsk Landbruksrådgjeving  Rogaland som held kurs og tar seg av administreringa av førstegangs kurs og fornying av bevis.

Ein kan og ta fornying av bevis på nett hjå Mattilsynet.

Lenke:

Nettbasert kurs for fornying av plantevernmiddelautorisasjon | Mattilsynet

Kart

Det fins fleire kartportalar som viser kart over eigedommen din.

Frå 1. januar 2020, fekk Sveio kommunen nytt kommunenummer, det nye er 4612 ein må bruke dette i nokre av kartportalane + gards og bruksnummer.

Lenke

Søk gård (nibio.no)

Kilden - Arealinformasjon (nibio.no)

Norgeskart

 

Tilskotsordningar i jordbruket

Ei oversikt over dei vanlegaste tilskotsordningane som er knytte til jordbruk og landbrukseigedommar.

Produksjonstilskot (PT)

Gardbrukerar kan søkje om areal og husdyrtilskot. Kravet for å kunne søkje er at ein har organisasjonsnummer og har produksjon av eit vist omfang. Alle blir trekt eit botnfrådrag på 6000 kr.  

Kommunen veileidar, handsamar og godkjenn søknad. Om du har spørsmål ta kontakt i god tid før søknadsfristen.

Søknaden leverast elektronisk på Altinn.

Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober. Om ein søkjer etter søknadsfristen blir ein automatisk trekt 1000 kr per dag.

Søknadsskjema og meir informasjon om PT: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Landbruksdirektoratet

Kontaktperson: Gjertrud Svartveit Osmundsen

Regionalt miljøprogram (RMP)

Alle som søkjer produksjonstilskot, kan óg søkje om RMP, på dei ordningane ein kan søkje på.

Søknaden leverast elektronisk og alle ordningane skal kartfestast. Før ein søkjer bør ein derfor lesa rettleiaren for tilskotsordninga RMP.

Søknadfrist 15.oktober. Om ein søkjer etter søknadsfristen blir ein automatisk trekt 1000 kr per dag.

Tilskot til drift av beitelag som inngår i ordninga har eigen søknadsfrist 1. november (OBB).

Statsforvaltaren i Vestland si side om RMP: Regionalt miljøprogram | Statsforvaltaren i Vestland (statsforvalteren.no)

Søknadsskjema: Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) - Landbruksdirektoratet

Kontaktperson: Gjertrud Svartveit Osmundsen

SMIL (Spesielle Miljøtiltak i Landbruket)

Fylkesmannen i Vestland løyver midlar kvart år til kommunane. Tildeling av midlar kan variere frå år til år.

Gjennom SMIL ordninga kan ein få tilskot til arbeid som blir gjort i kulturlandskapet, vedlikehald av verneverdige bygningar, skjøtsel av viktig lyngområde mm.

I 2020 har me fått nokon føringar frå Statsforvaltaren i Vestland med å prioritera tiltak for å hindra forureining i kommunen. Tiltak som skal prioriterast er tak til eksisterande gjødsellager, hydrotekniske anlegg, erosjonssikring, flaumdempande tiltak og fangdammar.

Søknadsskjema:  Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  - Landbruksdirektoratet

Lokale retningslinjer (PDF, 2 MB)

Kontaktperson: Dagfinn F. Bjørge

Drenering

Å ha god drenert jord på bruket er viktig, av fleire grunnar, ein får betre jordstruktur og vekstvilkår for planta mm.

Ein kan få 2000 kr i tilskot per daa til systematisk grøfta jord og 30 kr per lengde meter til usystematisk grøfta.

Søknadskjema og info om drenering hjå Ldir: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  - Landbruksdirektoratet

Kontaktperson: Dagfinn Bjørge

Tiltak i beiteområde

Denne ordninga gjeld beitelag i organisert beiting.

Det vil bli utarbeida informasjonsmaterial i løpet av 2020, denne ordninga er flytta frå Fylkesmannen og over på kommunane frå 2020.

Tilskudd til tiltak i beiteområder - Landbruksdirektoratet

Lokale retningslinjer (PDF, 2 MB)

Kontaktperson: Gjertrud Svartveit Osmundsen

Avløysing til ferie, fritid og sjukeavløysing

Avløysing til ferie og fritid får ein tilskot ut i frå dyratal ein søkte om 1. mars og 1.okotber. Maksimal tilskotssats er 83 400 kr i tilskot til ferie og fritid. Dette tilskotet må brukast i året ein søkjer om produksjonstilskot, ein får då tilbakebetalt det ein brukar av det maksimalt utrekna tilskotet året etter.

Tilskot til avløysing ved sjukdom og liknande skal bidra til å dekkje utgifter til avløysing når bonden ikkje kan delta i gardsdrifta på grunn av sjukdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sjukt barn.

Ein søkjer elektronisk i Altinn ved avløysing ved sjukdom. Om ein treng hjelp med søknaden ta kontakt med avløysarkontor eller Åshild Irene Lie.

Sveio avløysarlag held til på Haukås og hjelper til med avløysar til ferie, fritid og sjukdom.

Det er tilsett ein fast landbruksvikar i Sveio, avløysarlaget har og andre avløysarar tilgjengeleg.

Kontakt informasjon til Sveio Avløysarlag : 97 40 84 00

Ein kan lesa meir på Landbruksdirektorartet og finne søknadsskjema: Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - Landbruksdirektoratet

Kontaktperson : Gjertrud Svartveit Osmundsen

Ny gardbrukar

Som ny gardbrukar er det nok mykje og setje seg inn i.

Det viktigaste er og få seg eit organisasjonsnummer og deretter eit produsentnummer. Produsentnummer – får ein ved å vende seg til Åshild Irene Lie.

Sjå også Bondeboka for å finne alt om regelverk, lovverk og ordningar du bør kjenne til.

Kontaktperson: Gjertrud Svartveit Osmundsen

 

Lokale retningsliner for Sveio kommune for ordningane:  (PDF, 2 MB)Spesielle miljøtiltak i landbruket(SMIL), tiltak i beiteområde og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Gjeldande for Sveio kommune frå 2021-2025

Landbruksnytt nr. 2, 2020 (PDF, 4 MB)

Landbruksnytt nr. 1, 2021 (PDF, 10 MB)

Landbruksnytt nr. 1, 2022 (PDF, 14 MB)