Handtering av bygg- og anleggsavfall

Materialer i gamle bygg kan innehalde stoffer som er skadelege for miljø og helse. For å hindre at desse vert spredd stiller myndighetene krav til handtering av byggavfall. Alle som skal byggje, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for korleis avfallet skal handterast.

Avfallsplan og sluttrapport

Du må utarbeide avfallsplan før igangsettelse, dersom:

 • nybygget har bruksareal (BRA) over 300 kvadratmeter.
 • rehabilitering eller riving berører del av bygning på over 100 kvadratmeter BRA.
 • oppføring, endring eller riving av konstruksjonar og anlegg genererer over 10 tonn avfall.

Etter at tiltaket er fullført, må du sende inn sluttrapport som dokumenterer kor mykje som er levert av dei ulike typane avfall. Send sluttrapporten sammen med søknad om ferdigattest.

Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringar for avfallet som er levert.

Dette kan vere:

 • Kvitteringar fra avfallsmottak.
 • Deklarasjonsskjema for farlig avfall.
 • Eigenerklæring for korleis avfallet er handtert og kvar det er planlagt levert dersom du til dømes har selt takstein eller treverk eller at malar eller elektrikar har tatt med rester av maling eller EE-avfall for levering til sitt mottak.

Les meir om avfall- og miljøsanering på direktoratet for byggkvalitet sine nettsider

Avfallsplanen ikke skal sendes inn for behandling, men være utarbeidet og tilgjengelig for innsyn.

Miljøsaneringsbeskrivelse

Det er krav om miljøsaneringsbeskrivelse ved endring eller riving av eksisterende byggverk dersom:

 • arbeida berører del av bygning på over 100 kvadratmeter BRA.
 • oppføring, endring eller riving av konstruksjonar og anlegg genererer over 10 tonn avfall.

Prosjektering og utføring av miljøsanering må vere ansvarsbelagt før kommunen kan gi løyve. Les mer om miljøsatering i Byggesaksforskriftens (SAK10) kap.12.

Miljøsaneringsbeskrivelsen skal utformes som en egen rapport, som minimum må gi opplysningane som er gitt i Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

 • Kven kartleggingen er utført av.
 • Dato for kartleggingen.
 • Byggeår og tidligare bruk viss dette er kjent.
 • Resultat av representative materialprøver og analyser.
 • Forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type.
 • Plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil.
 • Korleis farleg avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert.
 • Korleis det farlige avfallet er planlagt fjerna.
 • Kvar det farlige avfallet er planlagt levert.
 • Alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.

Veiledning for avfallshåndtering i byggesaker finner du hos Direktoratet for byggkvalitet: Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider

Kontaktinfo

Servicekontoret
E-post: postmottak@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 80 00

Telefontid byggesak: 
Arne Berg: Måndag–fredag kl. 09.00–10.30
Katrine Kleppe: Måndag - fredag kl. 0900-11.30

Katrine Kleppe
Stilling: Rådgjevar
katrine.kleppe@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 80 58
Drop-in: Torsdag–fredag kl. 13.30–15.30

Arne Berg
Stilling: Rådgjevar
arne.berg@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 80 53