Vassforvaltning

Gjennomføring av vassforskrifta er den norske innføringa av EU sitt vassdirektiv. Føremålet er å ta vare på og forbetra miljøstaden i alt ferskvatn, kystvatn og grunnvatn.