Administrativ organisering

Administrativ leiargruppe:

.
Tittel Namn Telefon E-post
Rådmann Jostein Førre

53748080

e-post
Kommunalsjef skule, barnehage og kultur Elisabeth Nygaard

53748092

e-post
Kommunalsjef utvikling Kenneth Tollefsen 53748040 e-post
Kommunalsjef helse og omsorg Ingunn Toft 53748083 e-post
Økonomisjef Peter Lura 53748030

e-post

Personalsjef Monica Hovda Madsen 53748022 e-post


Målsettingar: Samfunnsoppdraget skal gjennomførast i samsvar med politiske mål. Sveio kommune er ein lærande organisasjon som sett innbyggjaren i sentrum.

I Sveio kommune:

  • leverer me tenester av god kvalitet. Kommunen skal gje eit differensiert og tilpassa tenestetilbod i tråd med sentrale overordna føringar
  • arbeider alle tilsette for at Sveio kommune er ein god servicekommune
  • er alle tilsette fleksible og handlar saman på tvers av faggrenser og einingar
  • verdsett leiarar ulik kompetanse og styrkar den faglege kompetansen hjå dei tilsette
  • arbeider alle tilsette aktivt for eit godt arbeidsmiljø
  • har alle tilsette eit miljøansvar

Rådmannen har eit overordna administrativt leiaransvar for den kommunale verksemda. Kommunestyret har det øvste tilsynet med at rådmannen utfører dei oppgåver som er pålagt. Kontrollutvalet har det løpande tilsynet