Statens vegvesen betrar trafikktryggleiken på E39 i Sveio

TS-tiltaka (TS = trafikksikkerhet) på E39 i Sveio er i gang Statens vegvesen Området Statens vegvesen jobbar i, er den 2,8 kilometer lange strekninga frå Solheim til Bårvågsvatnet.

Vegen vert utvida i breidda til minimum åtte meter på heile strekninga, og det blir lik vegstandard i heile området. Det blir forsterka midt- og kantoppmerking, det vil seia gul midtstripe og rumlefelt i midten og mot kjørebanekantane.

Ved Austvik/Håvardsholm vert kurvaturen endra på vegen, slik at svingen blir mindre krapp. I tillegg vert Håvardsholmkrysset bygd om, med trafikkøy og eige høgresvingfelt.

Siktforholda skal også bli betra og det skal monterast veglys.

Arbeida vil i hovudsak skje på dagtid. I samband med sprenging, breiddeutviding og grøftearbeid vil det bli trafikkdirigering. Trafikantene må i periodar rekna med noko venting.

Entreprenør på oppdraget er Karmøy-firmaet Vassbakk & Stol AS.